Infekcja HIV powiązana z zastrzykiem oksymorfonu w Indianie, 2014-2015 cd

Odsetek zakażenia HIV ustalono za pomocą testu zachłanności (zmodyfikowany test Bio-Rad HIV-1 / HIV-2 Plus O) .21 Wszystkie próbki krwi żylnej zostały również przebadane na obecność przeciwciał HCV (za pomocą antygenu VITROS). Test HCV [Ortho Clinical Diagnostics]), antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) (test VITROS HBsAg, Ortho Clinical Diagnostics) i kiła (Sure-Vue RPR, Fischer HealthCare). Dodatkowe szczegóły dotyczące badań przesiewowych pod kątem zakażenia HIV i HCV znajdują się w sekcji Metody w dodatkowym dodatku. Badanie laboratoryjne molekularne
RNA HIV-1 ekstrahowano z surowicy lub osocza przy użyciu zestawu mini wirusów RNA QIAamp (Qiagen), zgodnie z instrukcjami producenta. Częściowe sekwencje polimerazy (pol) (w przybliżeniu 915 bp) zamplifikowano za pomocą łańcuchowej reakcji polimerazy i sekwencjonowano jak opisano wcześniej.22 W przypadku sekwencji referencyjnych HIV-1 pol wykorzystano sekwencje związane z infekcjami, które zostały zdiagnozowane w powiatach Indiana innych niż hrabstwo Scott. przez ISDH Laboratories, a także sekwencje, które zidentyfikowaliśmy podczas przeszukiwania bazy danych GenBank przy użyciu oprogramowania Basic Local Alignment Search Tool (BLAST). 23 Sekwencje dopasowano do użycia oprogramowania Molecular Evolutionary Genetics Analysis wersja 6.0 (MEGA6), 24 i przeprowadziliśmy analizę filogenetyczną za pomocą programu FastTree, wersja 2.1.25. Drzewa wizualizowano za pomocą oprogramowania FigTree, wersja 1.4.26. Klaster filogenetyczny zdefiniowano, gdy sekwencje pol HIV-1 dzielą tożsamość nukleotydów większą niż 97%, z Prawdopodobieństwo Shimodaira-Hasegawa większe niż 0,99. Obecność antyretrowirusowych mutacji oporności na leki w sekwencjach pol oceniano za pomocą usługi bazy danych wirusa odporności na HIV Uniwersytetu Stanford, wersja 7.0.1.27
Genomowy region HCV NS5B (300 pz) zamplifikowano za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy z wewnętrznymi specyficznymi starterami i zsekwencjonowano z użyciem zestawu chemicznego do sekwencjonowania BigDye, wersja 3.1 (Applied Biosystems), z automatycznym sekwencerem (analizator genetyczny ABI 3130xl; Applied Biosystems), jak opisano wcześniej.28 Drzewa filogenetyczne o największej wiarygodności skonstruowano przy użyciu oprogramowania MEGA6.24 Sekwencje NS5B zastosowano do klasyfikacji szczepów HCV do genotypów i podtypów za pomocą analizy filogenetycznej z sekwencjami referencyjnymi NS5B HCV, które uzyskano z Podział wirusowego zapalenia wątroby typu CDC.
Analiza statystyczna
Użyliśmy testu chi-kwadrat, dokładnego testu Fishera, testu F i testu Kruskala-Wallisa, aby porównać zmienne demograficzne i czynniki ryzyka HIV pomiędzy pacjentami z przypadkami a osobami, które były negatywne na HIV i miały pełne informacje. Zmienne, które różniły się istotnie w zależności od statusu wirusa HIV, zostały zbadane jako potencjalne czynniki ryzyka; Wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Do oszacowania skorygowanych wskaźników ryzyka wykorzystano modelowanie regresji logiczno-dwumianowej ze stopniową eliminacją wsteczną. Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.3 (SAS Institute).
Wyniki
Pacjenci
Ryc. 1. Ryc. 1. Wybuch infekcji wirusem HIV w Indianie Południowo-Wschodniej.Panel A pokazuje łączną liczbę zakażeń ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) związanych z wstrzykiwaniem oksymorfonu opioidowego na receptę i reakcją na zdrowie publiczne, zgodnie z datą diagnozy
[podobne: prostalong complex, klirens kreatyniny kalkulator, karambit fade allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: karambit fade allegro klirens kreatyniny kalkulator prostalong complex