Umiejscowienie drzenia moze byc rózne

Umiejscowienie drżenia może być różne. Drżenie np. w chorobie Parkinsona umiejscawia się w dłoniach i palcach, przy czym zginacze kurczą się około 5-8 razy na sekundę. Przy wykonywaniu ruchów dowolnych drżenia te znikają lub słabną. Drżenie zamiarowe tremor intentionalis występuje w rozsianym stwardnieniu mózgu lub rdzenia kręgowego. Read more „Umiejscowienie drzenia moze byc rózne”

Koncowymi odcinkami bioracymi udzial w zjawisku czucia jest wzgórze thalamus

Przy kręgosłupie włókna czuciowe oddalają się od włókien ruchowych i wchodzą do zwojów międzykręgowych. Z odpowiednich komórek zwojów odchodzą włókna, które tworzą tylne korzonki rdzenia. W rdzeniu kręgowym włókna czuciowe przebiegają w słupach tylnych i dochodzą do odpowiednich okolic mózgowia. Według Pawłowa, receptory są swoiste dla różnego charakteru bodźców i wybiórczo przewodzą pobudzenie tylko po właściwym dla tego bodźca włóknie do układu ośrodkowego. Końcowymi odcinkami biorącymi udział w zjawisku czucia jest wzgórze thalamus i odpowiednie pola kory mózgowej. Read more „Koncowymi odcinkami bioracymi udzial w zjawisku czucia jest wzgórze thalamus”

ognisko bodzcotwórcze

Pobudzenia te z komórek wracają z powrotem do miejsca uszkodzenia nerwu drogami współczulnymi, rzadziej przez nerwy okołotętnicze. W związku z tym powstaje wtórne ognisko bodźcotwórcze w okolicy unerwionej przez uszkodzony nerw, które podtrzymuje podrażnienie ośrodków. Powstaje, więc krążenie podrażnień w zamkniętym kole circulus uitiosus, Ponadto w mechanizmie bólowym kauzalgii odgrywa rolę kora mózgowa, do której dochodzą pobudzenia bólowe. Powstaje, bowiem w niej ognisko pobudzenia, które Uchtomski nazywa ogniskiem dominantą. To ognisko wychwytuje wszelkie pobudzenia dochodzące do niego z interoceptorów i eksteroceptorów i przekazuje je na obwód, jako ból. Read more „ognisko bodzcotwórcze”

ZABURZENIA CZYNNOSCI ODRUCHOWEJ

W związku z tym, że każde zjawisko odruchowe ma określony łuk odruchowy, wszelkie zmiany odruchu dają możność ustalenia miejsca, w którym toczy się proces patologiczny. Na podstawie źródła powstawania pobudzeń dośrodkowych odróżniamy odruchy proprioceptywne i eksteroceptywne. Do odruchów proprioceptywnych zalicza się odruchy ścięgniste, okostnowe, stawowe, mięśniowe i inne, do eksteroceptywnych zaś odruchy powstające z podrażnienia skóry, błon śluzowych i zmysłów. Odruchy możemy wywołać lekkim uderzeniem w odpowiednich miejscach recepcyjnych. W klinice najczęściej badamy odruchy mięśnia dwugłowego i trójgłowego kończyny górnej, odruchy kolanowe, odruch ze ścięgna Achillesa, odruchy okostnowe kości promieniowej i inne. Read more „ZABURZENIA CZYNNOSCI ODRUCHOWEJ”

9-Valent HPV Vaccine przeciwko infekcji i śródnabłonkowej neoplazji u kobiet

Badawcza 9-walentna wirusopodobna szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) obejmuje typy HPV w czterowalentnej szczepionce HPV (qHPV) (6, 11, 16 i 18) i pięć dodatkowych typów onkogennych (31, 33, 45, 52, i 58). Poniżej przedstawiamy wyniki badań skuteczności i immunogenności szczepionki 9vHPV u kobiet w wieku od 16 do 26 lat. Metody
Przeprowadziliśmy randomizowane, międzynarodowe, podwójnie ślepe badanie fazy 2b-3 szczepionki 9vHPV u 14 215 kobiet. Uczestnicy otrzymali szczepionkę 9vHPV lub szczepionkę qHPV w serii trzech wstrzyknięć domięśniowych w dniu oraz w 2 i 6 miesiącu. Read more „9-Valent HPV Vaccine przeciwko infekcji i śródnabłonkowej neoplazji u kobiet”

Szczególnie duze nasilenie odruchów powstaje w porazeniach ruchowych osrodków korowych

Szczególnie duże nasilenie odruchów powstaje w porażeniach ruchowych ośrodków korowych i dróg piramidowych wskutek wypadnięcia wpływów hamujących kory mózgowej na rdzeniowe łuki odruchowe. Bardzo duże wzmożenie odruchów ścięgnistych przejawia się w skurczach klonicznych goleni, rzepki kolanowej lub stopy. Po uderzeniu w odpowiednie miejsce wyzwalające odruch, np. kolanowy, powstaje wtedy nie tylko odruch wyprostny, lecz również szereg krótkich rytmicznie następujących po sobie skurczów clonus. Uderzenie np. Read more „Szczególnie duze nasilenie odruchów powstaje w porazeniach ruchowych osrodków korowych”

Wyniki ciąży po operacji bariatrycznej

Otyłość u matki wiąże się ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy ciążowej, dużych dzieci w wieku ciążowym, porodów przedwczesnych, wad wrodzonych i poronienia martwego. Ryzyko związane z tymi wynikami u kobiet poddanych operacji bariatrycznej jest niejasne. Metody
Zidentyfikowano 627,693 ciąże pojedynczej urodzenia w szwedzkim Medical Birth Register w latach 2006-2011, z których 670 wystąpiło u kobiet, które wcześniej przeszły operację bariatryczną i dla których udokumentowano wagę przedoperacyjną. W przypadku każdej ciąży po operacji bariatrycznej dopasowano do pięciu ciąż kontrolnych dla wskaźnika masy mięśniowej przedoperacyjnej (BMI, w którym stosowano BMI we wczesnym okresie ciąży), wieku, parzystości, historii palenia, poziomu wykształcenia i roku dostawy. Read more „Wyniki ciąży po operacji bariatrycznej”

Wyniki 1 rok po zakrzepicy Aspiration for Myocardial Infarction AD 8

Śmiertelność po roku w konwencjonalnej grupie PCI była niższa w badaniu TASTE niż w TAPAS (5,6% w porównaniu z 7,6%) 7, co może odzwierciedlać ciągłe ulepszenia w innych strategiach leczenia, takich jak częste stosowanie dostępu do tętnicy promieniowej, biwalirudyna, i wtórne leki zapobiegawcze, w tym silne inhibitory P2Y12 drugiej generacji. W badaniu INFUSE-AMI (trombektomia wewnątrzczaszkowa u pacjentów z dużym zawałem mięśnia sercowego), w którym wzięło udział 452 pacjentów wysokiego ryzyka z proksymalną lub środkową niedrożnością lewej tętnicy wieńcowej zstępującej, aspiracja zakrzepu nie była związana z redukcją zdarzenia niedokrwienne po 30 dniach, ale wiązało się ze znacznym zmniejszeniem rehospitalizacji z powodu niewydolności serca i nieistotnym zmniejszeniem zawału po roku.17,18 Śmiertelność po roku w grupie z aspiracją zakrzepową (4,9%) była podobna do tej w Badanie TASTE (5,3%) i nie różniło się istotnie od grupy, w której uczestniczyło tylko badanie PCI w badaniu INFUSE-AMI (7,0%). Niedawno dane obserwacyjne od 1498 pacjentów ze STEMI, które zidentyfikowano w randomizowanym badaniu z użyciem stentów uwalniających lek, wykazały, że kliniczne wyniki z aspiracją skrzepu były podobne do tych z samym stentowaniem.19
W kilku metaanalizach randomizowanych badań aspiracji skrzeplin uzyskano niespójne wyniki w odniesieniu do śmiertelności i innych wyników klinicznych .5,12,14 Wyniki tych metaanaliz są zdominowane przez wyniki badań TAPAS i TASTE. Dalsza ocena wpływu aspiracji skrzepu na wyniki kliniczne zostanie przeprowadzona w wieloośrodkowym, randomizowanym teście rutynowej trombektomii aspiracyjnej z przezskórną interwencją wieńcową (PCI) versus PCI Alone u pacjentów z uniesieniem odcinka ST z zawałem mięśnia sercowego poddawanego pierwotnej PCI (TOTAL; ClinicalTrials.gov numer, NCT01149044), który ma docelową liczbę 10 700 pacjentów20. Read more „Wyniki 1 rok po zakrzepicy Aspiration for Myocardial Infarction AD 8”