Klasyfikacja Kretschmera

Klasyfikacja Kretschmera a) Konstytucje somatyczne Kratschmer wprowadził inną klasyfikację, która różni się od klasyfikacji Sigaud tym, że uwypukla ona nie tylko cechy budowy ciała, lecz także charakteryzuje szerzej reakcje różnych typów anatomicznych na wpływy zewnętrzne. Klasyfikacja Kretachmera ma więc charakter budowy anatomicznej, ale także charakter czynnościowy, co daje możność ściślejszego wniknięcia w sprawę skłonności do występowania zaburzeń, powstających w ustroju pod wpływem różnych bodźców patologicznych. Według Kretschmera rozróżniamy trzy podstawowe typy ludzkie, a mianowicie: typ leptosomiczny, pikniczny i atletyczny. Typ leptosomiczny przedstawia się jako. osoba chuda, wysoka, z długą szyją, wąskimi plecami, płaską i lekko zapadniętą klatką piersiową, leptosomika jest zwykle podłużna, czaszka-średniej wielkości, Dla tego typu konstytucyjnego charakterystyczne jest oddziaływanie na podrażnienia, łatwe męczenie się, niezrównoważenie układu nerwowego, zwiększona przemiana materii; co jest wynikiem zwiększonej pobudliwości. Read more „Klasyfikacja Kretschmera”

Porazenie robaka mózdzkowego

Porażenie robaka móżdżkowego prowadzi do zaburzenia równowagi z powodu niezborności ruchów. Chory z porażeniem robaka móżdżkowego czyni wrażenie jakby bał się stracić równowagę lub był pijany chwieje się, szeroko rozstawia nogi, ręce zaś wyciąga ku przodowi. Utrzymuje się jednak na nogach, gdyż układ przedsionkowy działa sprawnie. W daleko posuniętych sprawach patologicznych robaka móżdżkowego chory nie może nie tylko chodzić i stać, lecz również siedzieć. Porażenie półkul móżdżkowych procesem patologicznym wywołuje zaburzenia w koordynacji ruchów, czyli bezładruchowy ataxia cerebellaris kończyn z powodu braku wpływów regulujących siłę bezwładności. Read more „Porazenie robaka mózdzkowego”

Czesciowe wypadniecie czynnosci miesni

Porażenie wtedy dotyezy zjawisk ruchowych języka, podniebienia miękkiego, krtani i warg. Może to powstać wtedy, gdy procesy patologiczne powodują uszkodzenie nerwów dochodzących do mięśni biorących udział w mowie. Są to nerwy językowo-gardłowy, podjęzykowy, twarzowy i błędny. Częściowe wypadnięcie czynności mięśni biorących udział w mowie nazywa się dyzartrią dysarthria, całkowite zaś anartrią anarthria, Dyzartria jest stanem, w którym wymawianie głosek jest utrudnione, przy czym w zależności od tego, które mięśnie są porażone, występują różne nieprawidłowości w wymawianiu głosek. Porażenie np. Read more „Czesciowe wypadniecie czynnosci miesni”

Zaburzenia czucia

Zaburzenia czucia mogą przejawić się jego wzmożeniem, osłabieniem lub brakiem. Te zaburzenia mogą być zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Wzmożenie czucia, czyli przeczulica hyperaesthesia, jest uwarunkowana podrażnieniem lub wzmożeniem pobudliwości receptorów czuciowych dróg przewodzących i ośrodków. Próg pobudliwości w okolicach dotkniętych przeczulicą jest zwiększony, przypadki zaś z obniżonym progiem pobudliwości są bardzo rzadkie. Przeczulica objawia się w większości przypadków tzw. Read more „Zaburzenia czucia”

Aliskiren, Enalapril lub Aliskiren i Enalapril w niewydolności serca ad 5

Liczba pacjentów, którzy zostali utraceni w celu obserwacji stanu witalnego przed zakończeniem badania (lub z powodu cenzury regulacyjnej w odniesieniu do pacjentów chorych na cukrzycę) wynosiła 31 (1,3%) w grupie leczenia skojarzonego, 19 (0,8%). ) w grupie aliskirenu i 19 (0,8%) w grupie enalaprylu. W przypadku pacjentów, którzy nie mieli danych poddanych cenzurze z przyczyn regulacyjnych, kontynuacja badania zakończyła się 31 lipca 2015 r. Liczba pacjentów, którzy mieli dane ocenzurowane z powodu cukrzycy wynosiła 665 (28,4%) w grupie leczenia skojarzonego, 627 (26,8%) w grupie aliskirenowej i 652 (27,9%) w grupie enalaprylu. Dodatkowych 20, 25 i 18 pacjentów w każdej grupie, odpowiednio, dane zostały ocenzurowane z powodu innych wniosków dla poszczególnych krajów (rysunek 1). U osób bez cukrzycy mediana okresu obserwacji wynosiła 46,0 miesięcy (zakres międzykwartylowy, 28,0 do 56,1); mediana okresu obserwacji u chorych na cukrzycę wynosiła 24,1 miesiąca (zakres międzykwartylowy, 15,1 do 33,2).
Leczenie Leczenie
U osób bez cukrzycy leczenie próbne przerwano u 741 z 1675 pacjentów (44,2%) w grupie leczenia skojarzonego, w 693 z 1713 (40,5%) w grupie aliskirenu, aw 706 z 1684 (41,9%) w grupie enalapril z powodów innych niż śmierć lub powód administracyjny. Read more „Aliskiren, Enalapril lub Aliskiren i Enalapril w niewydolności serca ad 5”

Aliskiren, Enalapril lub Aliskiren i Enalapril w niewydolności serca cd

Pacjenci następnie weszli w drugą część fazy początkowej, podczas której otrzymywali aliskiren w dawce 150 mg raz na dobę, w sposób jedno-ślepy, oprócz enalaprylu. Pacjenci, którzy mogli przyjąć oba rodzaje leczenia, zostali losowo przydzieleni, w stosunku 1: 1: 1, do podwójnie ślepej, podwójnie obojętnej terapii w jednej z trzech grup przy użyciu skomputeryzowanego systemu losowego opartego na głosie obejmującego ukryte zadania w grupie próbnej. . Pacjenci zostali przypisani do kombinacji enalaprilu w dawce 5 lub 10 mg dwa razy na dobę i aliskirenu w dawce 150 mg raz na dobę, aliskirenu w dawce 150 mg raz na dobę lub enalaprilu w dawce 5 lub 10 mg dwa razy dziennie. codziennie. Dwa tygodnie po randomizacji dawkę aliskirenu zwiększono do 300 mg raz na dobę w grupie leczenia skojarzonego i aliskirenu, z dostosowaniem pozorowanym w grupie leczonej enalaprylem. Pacjentów oceniano co 2 do 8 tygodni w ciągu pierwszych 4 miesięcy, a następnie co 4 miesiące. Read more „Aliskiren, Enalapril lub Aliskiren i Enalapril w niewydolności serca cd”

Infekcja HIV powiązana z zastrzykiem oksymorfonu w Indianie, 2014-2015 ad 7

Odsetek wyników testów, które były reaktywne, spadł z 7,7% w marcu do 5,7% w kwietniu do 0,8% w maju. Badanie przesiewowe na HIV wśród 582 więźniów w ośmiu powiatowych więzieniach sąsiadujących z hrabstwem Scott zidentyfikowało dwie infekcje HIV (0,3%), które były filogenetycznie i epidemiologicznie powiązane z ogniskiem. Ponadto, połączone testy RNA zidentyfikowały trzy dodatkowe diagnozy HIV-1 (0,7%) w 429 próbkach, które testowały negatywny wynik pod względem przeciwciała HIV. Do 31 marca 2015 r. Miejscowa praktyka medyczna, przy wsparciu specjalistów chorób zakaźnych, zainicjowała opiekę w zakresie HIV w tej społeczności. Od 4 kwietnia do listopada 2015 r. Wśród 176 pacjentów zakażonych wirusem HIV, których można było monitorować (tj. Read more „Infekcja HIV powiązana z zastrzykiem oksymorfonu w Indianie, 2014-2015 ad 7”

Infekcja HIV powiązana z zastrzykiem oksymorfonu w Indianie, 2014-2015 czesc 4

DIS oznacza specjalistę od interwencji związanych z chorobą. Ustanowione polecenie incydentu wskazuje, że państwowy wydział zdrowia stosował wystandaryzowane podejście do dowodzenia, kontroli i koordynacji reakcji kryzysowej. Panel B pokazuje diagnozy dotyczące HIV, które były związane z wstrzykiwaniem oksymorfonu opioidowego na receptę wśród 180 pacjentów, zgodnie z tygodniem testowania. Jeden pacjent był później zdeterminowany, aby otrzymać diagnozę zakażenia wirusem HIV przed wybuchem choroby i został wykluczony. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna oraz zachowania ryzykowne osób zarażonych wirusem HIV – Indiana południowo-wschodnia, 18 listopada 2014 r., Do listopada 2015 r. Read more „Infekcja HIV powiązana z zastrzykiem oksymorfonu w Indianie, 2014-2015 czesc 4”

Infekcja HIV powiązana z zastrzykiem oksymorfonu w Indianie, 2014-2015 ad

Wszystkich 11 osób zakażonych wirusem HIV donosiło o wstrzyknięciu preparatu oksymorfonu opioidowego na receptę o przedłużonym uwalnianiu. Przeprowadzono dochodzenie, które obejmowało śledzenie kontaktów i analizy filogenetyczne sekwencji HIV i HCV w celu określenia zakresu i przyczyny tego wybuchu choroby oraz wprowadzenia środków kontrolnych. Metody
Przeoczenie
Badanie tego wybuchu było częścią reakcji na awarię zdrowia publicznego. Jako takie, dochodzenie zostało zatwierdzone przez Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) zgodnie z federalnymi przepisami dotyczącymi ochrony osób i polityką i procedurami CDC18, 19; przegląd przez instytucyjną komisję odwoławczą nie był wymagany. Nie uzyskano świadomej zgody na badania, ponieważ stwierdzono, że działalność nie została przeprowadzona. Zrobiono rutynowe zgody na badania na obecność wirusa HIV (ustne lub pisemne, w zależności od ustawienia) oraz na śledzenie kontaktów (doustne). Wszyscy autorzy zapewniają rękojmię i kompletność danych oraz analiz. Read more „Infekcja HIV powiązana z zastrzykiem oksymorfonu w Indianie, 2014-2015 ad”

badanie przepukliny pachwinowej u mężczyzn cd

Wstępnie zdefiniowane kryteria kliniczne i laboratoryjne dotyczące toksyczności leku zostały wykorzystane do określenia warunków, w których dawka interferonu zostanie zmniejszona lub leczenie zostanie przerwane. Ponadto leczenie można przerwać w dowolnym momencie w przypadku wystąpienia poważnych działań niepożądanych, prośby pacjenta, nieprzestrzegania przez pacjenta protokołu lub decyzji badacza, że wycofanie się z leczenia leży w najlepszym interesie pacjenta. Spośród 169 pacjentów objętych protokołem, 159 (94 procent) ukończyło pierwsze 24 tygodnie badania, a 153 (91 procent) zakończyło pełny rok obserwacji. Biopsje wątroby wykonano przed randomizacją i sześć miesięcy po zakończeniu leczenia interferonem, otrzymując pary próbek biopsyjnych, które zostały poddane przeglądowi pod kodem przez pojedynczego patologa, który był zaślepiony w odniesieniu do grupy leczonej i porządku chronologicznego biopsji w każdej parze. Próbki biopsyjne oceniano pod kątem stopnia okołoporodowej martwicy, wrota i zapalenia zrazikowego oraz zwłóknienia według systemu punktacji Knodella7. Read more „badanie przepukliny pachwinowej u mężczyzn cd”