Konczyny górne w koncu wykazuja trwale przykurcze

Prócz tego w związku z wybiórczym wzmożeniem napięcia mięśni, a mianowicie zginaczy w kończynie górnej, prostowników zaś w kończynie dolnej, stwierdza się w tych porażeniach rękę zgiętą i krótszą, nogę zaś wyprostowaną i dłuższą. Kończyny górne w końcu wykazują trwałe przykurcze, kończyny zaś dolne wyprostowanie z niemoźliwością zginania w kolanie i biodrze. Drugą charakterystyczną cechą porażeń ośrodkowych jest wzmożenie odruchów ścięgnistych i zjawienie się odruchów patologicznych. Odruchy skórne wykazują osłabienie lub nawet znikają. Zaburzenia troficzne zwykle w porażeniach ośrodkowych nie występują. Read more „Konczyny górne w koncu wykazuja trwale przykurcze”

Swoistym zaburzeniem czucia przebiegajacym z duzymi bólami jest ukauzalgia causalgia

Swoistym zaburzeniem czucia przebiegającym z dużymi bólami jest ukauzalgia causalgia. Występuje ona w przypadkach zranienia nerwów obwodowych lub uszkodzenia ich procesem patologicznym toczącym się w najbliższym ich sąsiedztwie. Bóle zwykle zjawiają się po 10-15 dniach od chwili zranienia nerwu w okolicy unerwionej przez uszkodzony nerw. Mogą one jednak wystąpić bezpośrednio po zranieniu. Ból w kauzalgii ma charakter piekący i występuje napadowo. Read more „Swoistym zaburzeniem czucia przebiegajacym z duzymi bólami jest ukauzalgia causalgia”

Rola kory mózgowej

Rola kory mózgowej nie ogranicza się wyłącznie do przyjmowania impulsów czuciowych z receptorów, lecz wpływa na receptory nastawiając je na określone odczucia. Kora mózgowa może za pomocą bodźca warunkowego przemienić impulsy bólowe w impulsy bez bólowe i odwrotnie. Potwierdzają to spostrzeżenia kliniczne. Spotyka się, bowiem przypadki tzw. bólów psychicznych oraz łagodzenia odczuć bólowych zastosowaniem słowa jako bodźca drugiego układu sygnałów. Read more „Rola kory mózgowej”

Wariant Amyloidogeniczny V122I Transthyretin u starszych Czarnych Amerykanów

Około 4% czarnych Amerykanów nosi substytucję walina-do-izoleucyna (V122I) w białku transtyretyny, co wiązano z późną początkową restrykcyjną kardiomiopatią amyloidową i zwiększonym ryzykiem śmierci i niewydolności serca. Metody
Ustaliliśmy status genotypu dla genu transtyretyny (TTR) u 3856 czarnych uczestników badania w badaniu Atherosclerosis Risk in Communities i oceniliśmy profile kliniczne, śmiertelność i ryzyko wystąpienia niewydolności serca u nosicieli wariantu T12 V122I (124 uczestników [3%]) noncarriers (3732 uczestników). Strukturę i funkcje serca oraz cechy sugerujące skrobiawicę serca oceniano u uczestników, którzy przeszli echokardiografię podczas wizyty 5 (2011-2013), kiedy byli starsi niż 65 lat.
Wyniki
Po 21,5 latach obserwacji nie wykryliśmy istotnej różnicy w śmiertelności między nosicielami (41 zgonów, 33%) i osobami bez cech nośności (1382 zgony, 37%, współczynnik ryzyka straty w stosunku do wieku i płci wśród nosicieli, 0,99; przedział ufności [CI], 0,73 do 1,36, P = 0,97). Read more „Wariant Amyloidogeniczny V122I Transthyretin u starszych Czarnych Amerykanów”

Przesyłki telefonii komórkowej dla osób po CPR w przypadku pozaszpitalnego zatrzymania krążenia

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) wykonywana przez osoby postronne wiąże się ze zwiększonym odsetkiem przeżywalności wśród osób z nagłym zatrzymaniem krążenia. Zbadaliśmy, czy stawki CPR zainicjowane przez osobę postronną mogą zostać zwiększone za pomocą systemu pozycjonowania telefonu komórkowego, który może natychmiast zlokalizować użytkowników telefonów komórkowych i wysłać świeckich ochotników, którzy zostali przeszkoleni w zakresie CPR do pacjenta znajdującego się w pobliżu z kardiologiem poza szpitalem. aresztować. Metody
Przeprowadziliśmy ślepy, randomizowany, kontrolowany test w Sztokholmie od kwietnia 2012 r. Read more „Przesyłki telefonii komórkowej dla osób po CPR w przypadku pozaszpitalnego zatrzymania krążenia”

Kanał potasowy KIR4.1 jako cel immunologiczny w stwardnieniu rozsianym AD 8

Zaobserwowaliśmy silną korelację między reaktywnością przeciwciał w surowicy mierzoną za pomocą testu ELISA przy użyciu rekombinowanego KIR4.1 a reaktywnością przeciwciał mierzoną za pomocą testu ELISA przy użyciu fragmentu peptydowego KIR4.183-120 (dwustronny współczynnik korelacji Pearsona, 0,93; P <0,001). W związku z tym przeprowadziliśmy test kompetycyjny oparty na ELISA przy użyciu peptydu KIR4.183-120 i rekombinowanego białka KIR4.1. Wiązanie się przeciwciał anty-KIR4.1 w surowicy z białkiem KIR4.1 było niekompletne przez peptyd KIR4.183-120, ale nie przez peptyd kontrolny pochodzący z C-końcowej sekwencji KIR4.1 (KIR4.1356-375) ( Rys. S7D w Dodatku Uzupełniającym). Read more „Kanał potasowy KIR4.1 jako cel immunologiczny w stwardnieniu rozsianym AD 8”

Kanał potasowy KIR4.1 jako cel immunologiczny w stwardnieniu rozsianym AD 7

Aby oznaczyć ilościową reaktywność anty-KIR4.1, użyliśmy testu ELISA z rekombinowanym białkiem KIR4.1 w fazie stałej. Nie wykryliśmy przeciwciał przeciwko KIR4.1 w próbkach surowicy od 37 zdrowych dawców (rozcieńczenie 1: 100, dane nie przedstawione). Następnie przeanalizowaliśmy próbki surowicy od zdrowych dawców i od osób ze stwardnieniem rozsianym lub innymi chorobami neurologicznymi z serii odkryć. Miana przeciwciał były istotnie wyższe w próbkach surowicy od osób ze stwardnieniem rozsianym niż u zdrowych dawców i osób z innymi chorobami neurologicznymi (P <0,001 dla obu porównań) (Figura 3A). Read more „Kanał potasowy KIR4.1 jako cel immunologiczny w stwardnieniu rozsianym AD 7”

Wczesne i późne pozajelitowe odżywianie u krytycznie chorych dzieci ad

W związku z tym obecny standard intensywnej opieki pediatrycznej ma na celu spełnienie tych wymogów na wczesnym etapie. 107 Po niepowodzeniu żywienia dojelitowego zaleca się żywienie pozajelitowe, 5,6, ale obecne praktyki żywieniowe na oddziałach intensywnej terapii różnią się ze względu na obawy dotyczące przedawkowania żywienia pozajelitowego. 8,11 Występuje niedobór odpowiednio zasilanych, randomizowanych, kontrolowanych badań, które odnoszą się do wpływu żywienia pozajelitowego na wyniki kliniczne u dzieci w stanie krytycznym.12 W odniesieniu do osób dorosłych w stanie krytycznym, w niedawnych dużych, randomizowanych, kontrolowanych badaniach zakwestionowano korzyści z wczesnego żywienia pozajelitowego .13-15 Dlatego w tym międzynarodowym, wieloośrodkowym, randomizowanym, kontrolowanym badaniu, badaliśmy, czy strategia powstrzymywania żywienia pozajelitowego do 8 dnia (późne żywienie pozajelitowe) w pediatrycznym OIT jest klinicznie lepsza od obecnej praktyki wczesnego żywienia pozajelitowego .
Metody
Projekt i nadzór
Wczesne i późne pozajelitowe odżywianie w badaniu metodą PEPaNIC było wieloośrodkowym, prospektywnym, randomizowanym, kontrolowanym, równoległym badaniem nad wyższością grupową16. Instytucjonalna komisja rewizyjna w każdym uczestniczącym ośrodku zatwierdziła protokół (dostępny z pełnym tekstem). niniejszego artykułu) .16 Pierwsi i ostatni autorzy gwarantują wierność badania protokołowi oraz dokładność i kompletność zgłaszanych danych.
Od 18 czerwca 2012 r. Read more „Wczesne i późne pozajelitowe odżywianie u krytycznie chorych dzieci ad”

Przezcewnikowa lub chirurgiczna wymiana zastawki aortalnej u pacjentów z umiarkowanym ryzykiem ad 8

Jeśli to stwierdzenie zostanie potwierdzone, prawdopodobnie odzwierciedla to zwiększone doświadczenie operatora i działanie systemu TAVR o obniżonym profilu, w celu zmniejszenia powikłań związanych z zabiegiem.27 Odwrotnie, wyniki po transtorakalnym TAVR były podobne lub gorsze od wyników operacji i pojawiły się. być gorszym od tych z TAVR przezsercowej. Poprzednie badanie z udziałem pacjentów wysokiego ryzyka leczonych TAVR wykazało również wyższy odsetek niekorzystnych zdarzeń okołoprocesurowych i zgonów wśród pacjentów o skłonnościach, którzy przeszli dostęp przezsercowy niż wśród osób, które przeszły przeztłokowy dostęp28. Konieczne były dalsze badania w celu zbadania hipotezy, że w pacjentów z pośrednim ryzykiem, którzy nie są kandydatami do TAVR z dostępem przezustną, TAVR z dostępem przezklamowym może mieć podobne lub gorsze wyniki niż operacja. Jak wykazano wcześniej, 3,4 nastąpił większy wzrost obszarów zastawek za pomocą TAVR niż w chirurgii w tym badaniu, najprawdopodobniej dzięki różnicom wielkości zaworów i zdolności zaworów przezcewnikowych do rozszerzenia się do rozmiaru pierścienia anatomicznego, który jest niemożliwe za pomocą chirurgicznego pierścienia do szycia o ustalonym rozmiarze. Oczekuje się, że większe obszary zastawkowe z TAVR zmniejszą częstość niedopasowania pacjenta do protezy, co może skutkować lepszymi późnymi wynikami klinicznymi. 29 Częstość i ostrość niedomykalności zastawki aortalnej była większa po TAVR niż po operacji. Read more „Przezcewnikowa lub chirurgiczna wymiana zastawki aortalnej u pacjentów z umiarkowanym ryzykiem ad 8”

Wczesne i późne pozajelitowe odżywianie u krytycznie chorych dzieci ad 5

Skorygowaną wielozmienną analizę wpływu interwencji na zdiagnozowane wyniki przeprowadzono z wykorzystaniem regresji logistycznej. Wszystkie wartości P były dwustronne, a wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Nie dokonano korekt w przypadku wielokrotnych porównań. Ponieważ punkty końcowe skuteczności nie zostały ocenione w analizach śródokresowych, nie było konieczności dostosowania progu wartości P dla istotności.
Aby ustalić, czy wpływ interwencji na pierwotne punkty końcowe był zależny od podstawowych czynników ryzyka, wartości P dla interakcji zostały obliczone przy użyciu wielozmiennych analiz logistyczno-regresyjnych i wielowymiarowych analiz proporcjonalnych zagrożeń Coxa z progiem istotności zestawu interakcji przy P <0,10. Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania JMP, wersja 11.2.0 (SAS Institute).
Wyniki
Pacjenci
Rycina 1. Read more „Wczesne i późne pozajelitowe odżywianie u krytycznie chorych dzieci ad 5”