mutacje maja w swoim podlozu przeszlosc historyczna

Łysienko twierdzi, że mutacje mają w swoim podłożu przeszłość historyczną. i polegają one na ujawnianiu się gromadzonych stopniowo z wpływów zewnętrznych zmian w komórkach rozrodczych i zmiany te prowadzą do postawania nowych jakości. Według teorii Miczurina i Łysienki cechy nabyte mogą się dziedziczyć co dotychczas uważało się za niemożliwe. Dziedziczenie cech nabytych zachodzi wtedy, y zajdą zmiany w całym ustroju i jeżeli te zmiany wywołują dostateczny wpływ na komórki płciowe. Łysienko bowiem twierdzi, że zmiany rozmaitych części ustroju utrwalają się w komórkach płciowych w różny sposób i w niejednakowym stopniu, gdyż proces rozwoju każdej części żywego ustroju wymaga określonych warunków zewnętrznych. Read more „mutacje maja w swoim podlozu przeszlosc historyczna”

Zjawiska ruchowe majace swój punkt wyjscia z ukladu ciala prazkowanego

Nie posiadają one ośrodków dla poszczególnych ruchów dowolnych, jak to widzimy w korze mózgowej, lecz są ośrodkiem dla wielu złożonych i harmonijnych czynności licznych grup mięśniowych, które równocześnie biorą udział w ruchach złożonych. Zjawiska ruchowe mające swój punkt wyjścia z układu ciała prążkowanego i gałki bladej odbywają się bez udziału naszej woli. Do zaburzeń ruchowych mających swoje źródło w uszkodzeniu gałki bladej należy choroba Parkinsona. Charakterystyczną cechą tej choroby jest ogólne zahamowanie ruchowe, mniejsza lub większa sztywność mięśni, zgięta postawa ciała, zwolnienie ruchów dowolnych, brak gry mięśniowej na twarzy, czyli zniesienie mimiki, oraz drżenie. Jeżeli proces chorobowy toczy się w gałce bladej jednostronnie, to wymienione objawy również są jednostronne, i to po stronie przeciwnej. Read more „Zjawiska ruchowe majace swój punkt wyjscia z ukladu ciala prazkowanego”

Porazenia obwodowe

W różnych sprawach chorobowych układu nerwowego zwłaszcza móżdżku, może wystąpić mowa skandowana. Jest to wyrazem drżenia zamiarowego mięśni biorących udział w mowie. W niektórych sprawach chorobowych, np. w chorobie Parkinsona, może wystąpić mowa zwolniona, jako wyraz ogólnego zahamowania ruchowego. Niekiedy mowa wykazuje cechy jąkania się, co jest wyrazem kurczowych stanów mięśni biorących udział w mowie pod wpływem zaburzeń czynności regulującej kory mózgowej. Read more „Porazenia obwodowe”

Miesien ulega wtedy zanikowi turophia

W takim mięśniu przemiana materii jest zakłócona wskutek zaburzeń jego czynności i zaburzeń procesów troficznych. Mięsień ulega wtedy zanikowi turophia, W związku z tym, że proces patologiczny uszkodził drogę odruchową takiego mięśnia, znika odruch rdzeniowy areilexia. Mięsień, jak i nerw ulegają w krótkim czasie zwyrodnieniu, co przejawia się w zaburzeniach pobudliwości elektrycznej reakcja zwyrodnienia. Objawy te są zasadniczymi w porażeniach obwodowych. Najwyraźniej występują one w porażeniach nerwów dochodzących do kończyn i nerwu twarzowego. Read more „Miesien ulega wtedy zanikowi turophia”

Do czucia korowego, czyli epikrytycznego, nalezy odczucie delikatnego dotyku

Do czucia korowego, czyli epikrytycznego, należy odczucie delikatnego dotyku z dokładnym jego umiejscowieniem, zdolność odróżniania drobnych zmian temperatury oraz odróżnianie delikatnego kłucia od tępego dotyku. Do czucia epikrytycznego należy również dokładne określanie umiejscowienia ucisku i rozpoznawanie biernych ruchów kończyn, zginania i wyprostowywania w stawach. Z tej klasyfikacji wynika, że wzgórze jest narządem odbierającym podrażnienia bólowe i wibracyjne oraz inne bodźce o charakterze bardziej brutalnym, natomiast kora mózgowa jest narządem odbierającym podrażnienia o charakterze delikatnym i wymagające zróżnicowania. W stanach prawidłowych czucie korowe, czyli epikrytyczne, wpływa hamująco na czucie protopatyczne, czyli wzgórzowe. Powyższy podział czucia nie odpowiada nowym zdobyczom nauki Pawłowa. Read more „Do czucia korowego, czyli epikrytycznego, nalezy odczucie delikatnego dotyku”

Te zaburzenia przejawiaja sie spaczeniem czucia

Te zaburzenia przejawiają się spaczeniem czucia. Może więc wystąpić uczucie bólu na dotyk lub podrażnienia cieplne. Zimno może być odczute jako ciepło i odwrotnie, jedno podrażnienie może być odczuwane jako podrażnienia wielokrotne polvaesthesia, a dalej może wystąpić symetryczne odczucie bodźca po stronie przeciwnej allocheiria, allochiria, a także odczucie przedmiotów w większych wymiarach, niż są one w rzeczywistości macrosthesia. Zaburzenia czuciowe mogą przejawiać się jeszcze w postaci tzw. zboczenia czucia paraesthesia. Read more „Te zaburzenia przejawiaja sie spaczeniem czucia”

9-Valent HPV Vaccine przeciwko infekcji i śródnabłonkowej neoplazji u kobiet

Badawcza 9-walentna wirusopodobna szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) obejmuje typy HPV w czterowalentnej szczepionce HPV (qHPV) (6, 11, 16 i 18) i pięć dodatkowych typów onkogennych (31, 33, 45, 52, i 58). Poniżej przedstawiamy wyniki badań skuteczności i immunogenności szczepionki 9vHPV u kobiet w wieku od 16 do 26 lat. Metody
Przeprowadziliśmy randomizowane, międzynarodowe, podwójnie ślepe badanie fazy 2b-3 szczepionki 9vHPV u 14 215 kobiet. Uczestnicy otrzymali szczepionkę 9vHPV lub szczepionkę qHPV w serii trzech wstrzyknięć domięśniowych w dniu oraz w 2 i 6 miesiącu. Read more „9-Valent HPV Vaccine przeciwko infekcji i śródnabłonkowej neoplazji u kobiet”

Przezcewnikowa lub chirurgiczna wymiana zastawki aortalnej u pacjentów z umiarkowanym ryzykiem ad 8

Jeśli to stwierdzenie zostanie potwierdzone, prawdopodobnie odzwierciedla to zwiększone doświadczenie operatora i działanie systemu TAVR o obniżonym profilu, w celu zmniejszenia powikłań związanych z zabiegiem.27 Odwrotnie, wyniki po transtorakalnym TAVR były podobne lub gorsze od wyników operacji i pojawiły się. być gorszym od tych z TAVR przezsercowej. Poprzednie badanie z udziałem pacjentów wysokiego ryzyka leczonych TAVR wykazało również wyższy odsetek niekorzystnych zdarzeń okołoprocesurowych i zgonów wśród pacjentów o skłonnościach, którzy przeszli dostęp przezsercowy niż wśród osób, które przeszły przeztłokowy dostęp28. Konieczne były dalsze badania w celu zbadania hipotezy, że w pacjentów z pośrednim ryzykiem, którzy nie są kandydatami do TAVR z dostępem przezustną, TAVR z dostępem przezklamowym może mieć podobne lub gorsze wyniki niż operacja. Jak wykazano wcześniej, 3,4 nastąpił większy wzrost obszarów zastawek za pomocą TAVR niż w chirurgii w tym badaniu, najprawdopodobniej dzięki różnicom wielkości zaworów i zdolności zaworów przezcewnikowych do rozszerzenia się do rozmiaru pierścienia anatomicznego, który jest niemożliwe za pomocą chirurgicznego pierścienia do szycia o ustalonym rozmiarze. Oczekuje się, że większe obszary zastawkowe z TAVR zmniejszą częstość niedopasowania pacjenta do protezy, co może skutkować lepszymi późnymi wynikami klinicznymi. 29 Częstość i ostrość niedomykalności zastawki aortalnej była większa po TAVR niż po operacji. Read more „Przezcewnikowa lub chirurgiczna wymiana zastawki aortalnej u pacjentów z umiarkowanym ryzykiem ad 8”

Wczesne i późne pozajelitowe odżywianie u krytycznie chorych dzieci czesc 4

W czasie przebywania pacjentów na OIT prowadzono codzienne zapisy dotyczące wszystkich procedur, leczenia, zapewnionego żywienia i wyników analiz laboratoryjnych. Informacje o stanie podstawowym po 90 dniach uzyskano z krajowych rejestrów zgonów, szpitalnych systemów informacyjnych i regionalnych sieci pediatrów i lekarzy ogólnych. Punkty końcowe
Dwoma głównymi punktami końcowymi były nowe zakażenia nabyte podczas pobytu na OIT oraz czas trwania uzależnienia OIT, który został skorygowany o pięć wcześniej określonych podstawowych czynników ryzyka (grupa diagnostyczna, grupa wiekowa, ciężkość choroby, ryzyko niedożywienia i ośrodek leczenia) .16 Wśród pacjentów z nową infekcją porównywano czas trwania leczenia antybiotykami w badanych grupach. Czas trwania zależności na OIT od dzieci oceniano ilościowo jako liczbę dni na oddziale pediatrycznym na oddziale intensywnej terapii oraz jako czas do wyzdrowienia z pediatrycznej jednostki intensywnej terapii, w celu uwzględnienia śmierci jako ryzyka konkurencyjnego. Wyładowanie na oddziale intensywnej opieki pediatrycznej zdefiniowano a priori jako moment, w którym pacjent był gotowy do wypisania ze szpitala na oddział intensywnej terapii (tj. Nie był już potrzebny lub nie był już narażony na ryzyko wymagające wsparcia narządów) .16 Drugorzędnymi punktami końcowymi bezpieczeństwa były zgony podczas pierwsze 7 dni na oddziale intensywnej terapii pediatrycznej podczas całkowitego pobytu na oddziale pediatrycznym na oddziale intensywnej opieki medycznej podczas pobytu w szpitalu wskaźnikowym oraz w 90 dniu po przyjęciu na oddział intensywnej terapii pediatrycznej i randomizacji; liczba pacjentów z hipoglikemią (poziom glukozy <40 mg na decylitr [2,2 mmol na litr]); oraz liczba ponownych wizyt na oddziale intensywnej terapii pediatrycznej w ciągu 48 godzin po wypisaniu. Drugorzędne wyniki skuteczności to czas do końcowego (żywego) odsadzenia od mechanicznego wspomagania wentylacji, czasu trwania farmakologicznego lub mechanicznego wsparcia hemodynamicznego, odsetka pacjentów otrzymujących leczenie nerkozastępcze, markerów dysfunkcji wątroby i stanu zapalnego, oraz czasu do (życia). Read more „Wczesne i późne pozajelitowe odżywianie u krytycznie chorych dzieci czesc 4”