Wiekszosc miesni unerwionych przez nerwy czaszkowe i miesnie tulowia nie ulegaja porazeniu

Jeżeli proces patologiczny jest rozległy, to mogą być porażone obie kończyny jednej połowy ciała. Proces przechodzący z przedniego ośrodkowego zakrętu płata czołowego kory na zakręt środkowy tylny wywołuje również zaburzenia czucia w porażonych kończynach. Rozległe porażenie pochodzenia ośrodkowego powstaje wtedy, gdy włókna układ piramidowego zostaną uszkodzone w torebce wewnętrznej capsula interna. Występuje wtedy porażenie całej połowy ciała hemplegia po stronie przeciwnej do ogniska chorobowego, przy czym porażone są mięśnie jednej kończyny dolnej i górnej połowy twarzy i połowy języka. Większość mięśni unerwionych przez nerwy czaszkowe i mięśnie tułowia nie ulegają porażeniu, gdyż jądra tych nerwów są unerwione podwójnie z obu półkul mózgowych. Read more „Wiekszosc miesni unerwionych przez nerwy czaszkowe i miesnie tulowia nie ulegaja porazeniu”

Wypadniecie czynnosci okolic kory mózgowej

Mowa bowiem jest bardzo złożoną czynnością mięśni, których praca jest koordynowana układem nerwowym. Kora mózgowa odgrywa swoistą i szczególną rolę, gdyż w niej znajduje się ośrodek ruchowy mowy Broca i ośrodek czuciowy mowy Wernickego. Wypadnięcie czynności okolic kory mózgowej, w której znajdują się te ośrodki, prowadzi do niemowy aphasia. Może ona przebiegać w dwóch postaciach a mianowicie, w pewnych przypadkach człowiek nie może zrozumieć tego, co słyszy, mimo zachowanego słuchu, gdyż schorzały jest środek czuciowy mowy aphasia sensorica. W innych przypadkach człowiek nie może ująć w słowną postać swoich myśli, mimo że sprawność mięśni biorących udział w czynności mówienia jest zachowana, gdyż uszkodzony jest ośrodek ruchowy mowy aphasia motorica, Istnieją jeszcze przypadki, w których niemożność mówienia jest wywołana porażeniem lub zwichnięciem koordynacj i ruchów mięśni biorących udział w czynności mówienia, a będących narządem wykonawczym mowy. Read more „Wypadniecie czynnosci okolic kory mózgowej”

Do czucia korowego, czyli epikrytycznego, nalezy odczucie delikatnego dotyku

Do czucia korowego, czyli epikrytycznego, należy odczucie delikatnego dotyku z dokładnym jego umiejscowieniem, zdolność odróżniania drobnych zmian temperatury oraz odróżnianie delikatnego kłucia od tępego dotyku. Do czucia epikrytycznego należy również dokładne określanie umiejscowienia ucisku i rozpoznawanie biernych ruchów kończyn, zginania i wyprostowywania w stawach. Z tej klasyfikacji wynika, że wzgórze jest narządem odbierającym podrażnienia bólowe i wibracyjne oraz inne bodźce o charakterze bardziej brutalnym, natomiast kora mózgowa jest narządem odbierającym podrażnienia o charakterze delikatnym i wymagające zróżnicowania. W stanach prawidłowych czucie korowe, czyli epikrytyczne, wpływa hamująco na czucie protopatyczne, czyli wzgórzowe. Powyższy podział czucia nie odpowiada nowym zdobyczom nauki Pawłowa. Read more „Do czucia korowego, czyli epikrytycznego, nalezy odczucie delikatnego dotyku”

Istnienie dwóch skladowych bólu

Istnienie dwóch składowych bólu potwierdza się, zdaniem Lewsa, działaniem środków farmakologicznych wpływających na korę mózgową. Toczący się bowiem proces patologiczny wywołuje podrażnienie receptorów bólowych i ból przenosi się do wzgórza drogą włókien nerwowych czuciowych. Ta pierwsza komponenta bólu istnieje stale. Komponenta druga w korze mózgowej może być zahamowana przez działanie środków farmakologicznych i ból związany z komponentą pierwszą nie dochodzi do świadomości chorego. Zgodnie z nauką Pawłowa uważamy dziś, że odczuwanie bólu wiąże się nierozerwalnie jedynie z korą mózgową. Read more „Istnienie dwóch skladowych bólu”

Wczesne i późne pozajelitowe odżywianie u krytycznie chorych dzieci ad

W związku z tym obecny standard intensywnej opieki pediatrycznej ma na celu spełnienie tych wymogów na wczesnym etapie. 107 Po niepowodzeniu żywienia dojelitowego zaleca się żywienie pozajelitowe, 5,6, ale obecne praktyki żywieniowe na oddziałach intensywnej terapii różnią się ze względu na obawy dotyczące przedawkowania żywienia pozajelitowego. 8,11 Występuje niedobór odpowiednio zasilanych, randomizowanych, kontrolowanych badań, które odnoszą się do wpływu żywienia pozajelitowego na wyniki kliniczne u dzieci w stanie krytycznym.12 W odniesieniu do osób dorosłych w stanie krytycznym, w niedawnych dużych, randomizowanych, kontrolowanych badaniach zakwestionowano korzyści z wczesnego żywienia pozajelitowego .13-15 Dlatego w tym międzynarodowym, wieloośrodkowym, randomizowanym, kontrolowanym badaniu, badaliśmy, czy strategia powstrzymywania żywienia pozajelitowego do 8 dnia (późne żywienie pozajelitowe) w pediatrycznym OIT jest klinicznie lepsza od obecnej praktyki wczesnego żywienia pozajelitowego .
Metody
Projekt i nadzór
Wczesne i późne pozajelitowe odżywianie w badaniu metodą PEPaNIC było wieloośrodkowym, prospektywnym, randomizowanym, kontrolowanym, równoległym badaniem nad wyższością grupową16. Instytucjonalna komisja rewizyjna w każdym uczestniczącym ośrodku zatwierdziła protokół (dostępny z pełnym tekstem). niniejszego artykułu) .16 Pierwsi i ostatni autorzy gwarantują wierność badania protokołowi oraz dokładność i kompletność zgłaszanych danych.
Od 18 czerwca 2012 r. Read more „Wczesne i późne pozajelitowe odżywianie u krytycznie chorych dzieci ad”

Aliskiren, Enalapril lub Aliskiren i Enalapril w niewydolności serca ad 6

Współczynnik ryzyka w grupie leczenia skojarzonego, w porównaniu z grupą enalaprylu, wyniósł 0,93 (95% przedział ufności [CI], 0,85 do 1,03; P = 0,17); współczynnik ryzyka w grupie aliskirenowej, w porównaniu z grupą enalaprylu, wynosił 0,99 (95% CI, 0,90 do 1,10, P = 0,91 dla wyższości). Chociaż margines nieineriorowości wynoszący 1,104 został spełniony przy użyciu 95% przedziału ufności, jednostronna wartość P 0,0184 nie spełniała wcześniej określonych wymagań wartości P równej 0,0123 lub mniejszej. Analiza wrażliwości obejmująca tylko pacjentów, którzy otrzymali przypisany schemat badania dawała spójne wyniki, podobnie jak analiza, w której uwzględniono dane zebrane po cenzurowaniu regulacyjnym (tabele S5 i S6 w dodatkowym dodatku). Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w wyniku wtórnym (zmiana w wynikach klinicznych KCCQ po 12 miesiącach) lub w wybranych wcześniej zaplanowanych wynikach badań (Tabela 2 i Figura 2). Zespolenie eksploracyjne nerek (związek zgonu z przyczyn nerek, schyłkowa choroba nerek lub podwojenie poziomu kreatyniny w surowicy) występowało istotnie częściej w grupie leczenia skojarzonego niż w grupie z enalaprylem (tabela 2). Po 4 miesiącach, 8 miesiącach i 12 miesiącach spadek w stosunku do wartości wyjściowej w stężeniu NT-proBNP był większy w grupie terapii skojarzonej niż w grupie enalaprylu. (Patrz także Tabele S7 i S8 w Dodatku Uzupełniającym.)
U osób bez cukrzycy pierwszorzędowy wynik wystąpił u 574 z 1675 pacjentów (34,3%) w grupie leczenia skojarzonego (10,6 zdarzeń na 100 osobolat) iu 592 z 1684 pacjentów (35,2%) w grupie enalaprylu (11,1 zdarzenia na 100 osobolat, współczynnik ryzyka, 0,96, 95% CI, 0,85 do 1,07, P = 0,46). Read more „Aliskiren, Enalapril lub Aliskiren i Enalapril w niewydolności serca ad 6”

Infekcja HIV powiązana z zastrzykiem oksymorfonu w Indianie, 2014-2015 ad 6

Połączenia są reprezentowane przez ciągłą szarą linię, jeśli kontakt był tylko kontaktem do strzykawki lub dzieleniem strzykawek i kontaktem seksualnym oraz przerywaną czarną linią, jeśli kontakt był jedynie kontaktem seksualnym. 83 kontakty społeczne w prawym dolnym rogu to osoby, które nie zgłosiły udostępniania strzykawek lub kontaktów seksualnych z innymi członkami sieci. Te kontakty społeczne zostały nazwane przez przypadek pacjentów jako osoby, o których pacjenci wiedzieli, którzy mogliby skorzystać z testu na HIV. Od listopada 2015 r. Specjaliści ds. Interwencji w chorobach zidentyfikowali 536 unikatowych osób, które zostały wymienione jako kontakty przez 181 pacjentów; 468 (87,3%) tych kontaktów zostało zlokalizowanych, ocenionych pod względem ryzyka i przebadanych pod kątem zakażenia HIV (ryc. 3). Read more „Infekcja HIV powiązana z zastrzykiem oksymorfonu w Indianie, 2014-2015 ad 6”

badanie przepukliny pachwinowej u mężczyzn ad

Kod randomizacji był przechowywany przez niezależnego agenta i nie został przerwany, dopóki wszyscy pacjenci nie ukończyli terapii. Ani pacjenci, ani badacze nie byli świadomi dawki interferonu ani tego, czy konkretni pacjenci otrzymywali prednizon czy pasujące placebo. Pacjenci przypisani do grupy kontrolnej nie otrzymywali placebo. Badanie zostało zatwierdzone przez komisje wizytujące ośrodki medyczne uczestniczące w programie, a każdy pacjent otrzymał pisemną świadomą zgodę. Leczenie
Czterdzieści trzy pacjenci zostali losowo przydzieleni do nieleczonej grupy kontrolnej. Read more „badanie przepukliny pachwinowej u mężczyzn ad”

Troska o osoby w podeszłym wieku: zmiana polityki zdrowotnej

Ta książka jest dobrze zrobiona, wszechstronna i prowokuje do myślenia. Redaktorzy bardzo starannie wybrali swoich autorów – osoby o podobnych umiejętnościach, które dobrze potrafią pisać, dostarczają danych i poruszają ważne pytania. Każda z sześciu sekcji książki ( Charakterystyka i zdrowie osób w podeszłym wieku , Płacenie za usługi , Dostępne i pojawiające się źródła opieki , Specjalne problemy opieki zdrowotnej w geriatrii , Etyczne i polityczne wymiary reformy oraz Reconceptualizing the Problem ) radzi sobie nie tylko z systemem opieki zdrowotnej, ale także z potrzebami osób starszych, jakością opieki oraz wykonalnością reformy i jej koniecznością. Informacje tutaj, niektóre z nich aktualne i niektóre historyczne, pomagają zbadać, co jest i co może i musi być, i sugeruje, jakie są możliwości zmiany. Większość autorów zgadza się, że istnieją poważne nierówności, ograniczony dostęp i niewłaściwa opieka w opiece zdrowotnej dostępnej dla osób starszych. Read more „Troska o osoby w podeszłym wieku: zmiana polityki zdrowotnej”

Umysł nie jest sercem: wspomnienia kobiety-lekarza

W autobiografii czytelnik ma nadzieję odkryć intymną refleksję życia publicznego, uświadomić sobie, w jaki sposób seria osobistych wyborów może stać się szanowaną pracą życia. Dr Eva Salber jest wybitnym lekarzem akademickim w dziedzinie medycyny społecznej i zdrowia publicznego. Jest znana z badań nad zaniedbaną populacją i jej modelu upowszechniania wiedzy medycznej dla doradców zdrowia. Te niedawno opublikowane wspomnienia stanowią inspirujący przykład dla tych, którzy interesują się społecznym kontekstem medycyny. Miejsce urodzenia w Południowej Afryce dr Salbera było również miejscem narodzin jej społecznego sumienia. Read more „Umysł nie jest sercem: wspomnienia kobiety-lekarza”