Wczesne i późne pozajelitowe odżywianie u krytycznie chorych dzieci ad

W związku z tym obecny standard intensywnej opieki pediatrycznej ma na celu spełnienie tych wymogów na wczesnym etapie. 107 Po niepowodzeniu żywienia dojelitowego zaleca się żywienie pozajelitowe, 5,6, ale obecne praktyki żywieniowe na oddziałach intensywnej terapii różnią się ze względu na obawy dotyczące przedawkowania żywienia pozajelitowego. 8,11 Występuje niedobór odpowiednio zasilanych, randomizowanych, kontrolowanych badań, które odnoszą się do wpływu żywienia pozajelitowego na wyniki kliniczne u dzieci w stanie krytycznym.12 W odniesieniu do osób dorosłych w stanie krytycznym, w niedawnych dużych, randomizowanych, kontrolowanych badaniach zakwestionowano korzyści z wczesnego żywienia pozajelitowego .13-15 Dlatego w tym międzynarodowym, wieloośrodkowym, randomizowanym, kontrolowanym badaniu, badaliśmy, czy strategia powstrzymywania żywienia pozajelitowego do 8 dnia (późne żywienie pozajelitowe) w pediatrycznym OIT jest klinicznie lepsza od obecnej praktyki wczesnego żywienia pozajelitowego .
Metody
Projekt i nadzór
Wczesne i późne pozajelitowe odżywianie w badaniu metodą PEPaNIC było wieloośrodkowym, prospektywnym, randomizowanym, kontrolowanym, równoległym badaniem nad wyższością grupową16. Instytucjonalna komisja rewizyjna w każdym uczestniczącym ośrodku zatwierdziła protokół (dostępny z pełnym tekstem). niniejszego artykułu) .16 Pierwsi i ostatni autorzy gwarantują wierność badania protokołowi oraz dokładność i kompletność zgłaszanych danych.
Od 18 czerwca 2012 r. Do 27 lipca 2015 r. Wszystkie dzieci (od noworodków urodzonych do dzieci w wieku 17 lat), które przyjęto na jedno z uczestniczących OIOM, kwalifikują się do włączenia w przypadku pobytu trwającego 24 godziny lub dłużej na OIOM-ie Spodziewano się, że jeśli uzyskają oni ocenę w narzędziu do kontroli ryzyka dla statusu odżywienia i wzrostu (STRONGkids) wynoszącą 2 lub więcej (z wynikiem 0 wskazującym na niskie ryzyko niedożywienia, wynik do 3 wskazuje na średnie ryzyko i ocena 4 do 5 wskazująca na wysokie ryzyko), 17 i jeśli nie zostało spełnione żadne z kryteriów wykluczenia (patrz Tabela S1 w Dodatku uzupełniającym, dostępna pod adresem). Pisemna świadoma zgoda była wymagana od rodziców lub opiekunów prawnych przed planowym przyjęciem na oddział intensywnej terapii pediatrycznej. W przypadku nagłych wypadków zgoda była wymagana w ciągu 24 godzin po przyjęciu dziecka na oddział intensywnej terapii pediatrycznej.
W każdym ośrodku kolejni, kwalifikujący się pacjenci byli losowo przydzielani do jednej z dwóch grup leczenia w stosunku 1: 1. Ukrywanie przydziału grupowego zapewniono dzięki zastosowaniu centralnego skomputeryzowanego systemu randomizacji. Randomizacja była stratyfikowana w blokach permutowanych 10 według wieku (<1 rok lub . rok) i diagnoza przy przyjęciu (medyczna neurologiczna, medyczna-inna, chirurgiczno-sercowa lub chirurgiczna-inna). Rozmiar bloku był nieznany zespołom medycznym i badawczym. Oceniający wyniki i badacze, którzy nie byli bezpośrednio zaangażowani w opiekę nad pacjentem na OIT, nie byli świadomi wykonywania zabiegów.
Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo planowała przeprowadzić dwie tymczasowe analizy punktów końcowych bezpieczeństwa, jedną po 480 pacjentów, a drugą po 50% wszystkich pacjentów. Rada poinformowała, że rekrutacja może być kontynuowana do końca.
Procedury
Wszystkie ośrodki uczestniczące stosowały wczesne żywienie pozajelitowe jako standard opieki
[podobne: thym uvocal, odma plucna, lutezan omega 3 ]

Powiązane tematy z artykułem: lutezan omega 3 odma plucna thym uvocal