Aliskiren, Enalapril lub Aliskiren i Enalapril w niewydolności serca cd

Pacjenci następnie weszli w drugą część fazy początkowej, podczas której otrzymywali aliskiren w dawce 150 mg raz na dobę, w sposób jedno-ślepy, oprócz enalaprylu. Pacjenci, którzy mogli przyjąć oba rodzaje leczenia, zostali losowo przydzieleni, w stosunku 1: 1: 1, do podwójnie ślepej, podwójnie obojętnej terapii w jednej z trzech grup przy użyciu skomputeryzowanego systemu losowego opartego na głosie obejmującego ukryte zadania w grupie próbnej. . Pacjenci zostali przypisani do kombinacji enalaprilu w dawce 5 lub 10 mg dwa razy na dobę i aliskirenu w dawce 150 mg raz na dobę, aliskirenu w dawce 150 mg raz na dobę lub enalaprilu w dawce 5 lub 10 mg dwa razy dziennie. codziennie. Dwa tygodnie po randomizacji dawkę aliskirenu zwiększono do 300 mg raz na dobę w grupie leczenia skojarzonego i aliskirenu, z dostosowaniem pozorowanym w grupie leczonej enalaprylem. Pacjentów oceniano co 2 do 8 tygodni w ciągu pierwszych 4 miesięcy, a następnie co 4 miesiące. Dawkę można zmniejszyć u pacjentów, którzy nie mogli przyjąć docelowych dawek.
Wyniki
Pierwszorzędowym rezultatem był zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych lub pierwsza hospitalizacja z powodu niewydolności serca. Drugorzędnymi wynikami były: zmiana w stosunku do wartości wyjściowych na 12 miesięcy w kwestionariuszu KCCC (KCCQ), a także zmiana stężenia NT-proBNP od wartości wyjściowej do 4 miesięcy (wynik ten został usunięty po zmianie protokołu, jak wyjaśniono poniżej) .12-14 Dodatkowe wstępnie określone wyniki badań są wymienione w tabeli S1 w dodatkowym dodatku. Komitet ds. Zdarzeń klinicznych skazał śmierć i poważne skutki sercowo-naczyniowe metodą ślepej próby, stosując wcześniej określone kryteria (patrz Dodatek dodatkowy).
Analiza statystyczna
Pierwotne cele copriary polegały najpierw na sprawdzeniu, czy kombinacja aliskirenu i enalaprilu była lepsza od enalaprylu pod kątem pierwotnego wyniku, a po drugie, sprawdzenie, czy aliskiren sam był lepszy, lub co najmniej nie gorszy, od enalaprilu w odniesieniu do tego samego wyniku. . Na podstawie naszego wstępnego obliczenia mocy (patrz dodatek dodatkowy) oszacowaliśmy, że 7041 pacjentów będzie musiało przejść randomizację i że konieczne będzie wystąpienie 2318 zdarzeń pierwotnych.
Podczas gdy badanie było w toku, przedwczesne zakończenie badania Aliskiren w cukrzycy typu 2 z wykorzystaniem punktów końcowych choroby sercowo-nerkowej (ALTITUDE) z powodu daremności i obaw związanych z bezpieczeństwem, a następnie stwierdzenie w badaniu Aliskiren w sprawie wyników ostrego niewydolności serca (ASTRONAUT) gorszego stanu u pacjentów z cukrzycą leczonych aliskirenem niż u osób otrzymujących placebo, poprowadziło Grupę ds. Leczenia Klinicznego Szefów Agencji Leków w Europie, aby zlecić osobom z cukrzycą w momencie rozpoczęcia leczenia oraz osobom, u których cukrzyca rozwinęła się podczas obecnego badania, przerwać leczenie. i przejść na konwencjonalną terapię i nie włączać kolejnych pacjentów z cukrzycą. Decyzja ta została podjęta na całym świecie w formie zmiany protokołu wydanej w kwietniu 2013 roku.13,15,16
Decyzja ta doprowadziła do zmiany planu analizy statystycznej. U pacjentów z cukrzycą obserwacja wyników badań została ocenzurowana w dniu przyjęcia poprawki do protokołu (lub w dniu złożenia innych, specyficznych dla danego kraju wniosków o zaprzestanie leczenia próbnego)
[przypisy: natalia czubaj instagram, wkładki antypotowe, hiperkineza ]

Powiązane tematy z artykułem: hiperkineza natalia czubaj instagram wkładki antypotowe