Leczenie niedokrwistości sierpowatokrwinkowej za pomocą hydroksymocznika i erytropoetyny ad 6

Pacjenci mieli znaczący i utrzymujący się wzrost poziomu hemoglobiny i spadek liczby retikulocytów, który rozpoczął się około osiem tygodni po rozpoczęciu leczenia hydroksymocznikiem, ponownie sugerując zmniejszenie szybkości hemolizy. Po leczeniu wszyscy trzej pacjenci mieli znaczny spadek odsetka nieodwracalnie sierpowatych komórek na błonach krwi obwodowej, jak również wydłużenie czasu przeżycia endogennych krwinek czerwonych znakowanych 51Cr (Tabela 1). W przypadku pacjentów i 2 krzywe przeżycia komórek czerwonych były dwufazowe. Jest bardzo prawdopodobne, że początkowy, szybki zanik reprezentował zniszczenie gęstych komórek, w tym nieodwracalnie sierpowato zabarwionych komórek, które nie zawierały hemoglobiny F. Ryc. 3. Ryc. 3. Wpływ terapii hydroksymocznikiem na procent komórek sierpowych w zawiesinie krwinek czerwonych inkubowanych przy zmniejszonym napięciu tlenu. Zawiesiny szybko utrwalono w 1% glutaraldehydzie. Kwadraty oznaczają wartości uzyskane przed traktowaniem hydroksymocznikiem, wartości trójkątów od 4 do 6 miesięcy po rozpoczęciu leczenia i wartości kręgów od 9 do 12 miesięcy po rozpoczęciu leczenia.
Ryc. 4. Ryc. 4. Wpływ terapii hydroksymocznikiem na transportery potasowo-chlorkowe czerwonych ciałek. Wartości zależnego od chlorków wypływu potasu indukowane przez prowokację w podłożu hipotensyjnym znormalizowano do średniego stężenia hemoglobiny w kremie wynoszącego 33 g na decylitr. Terapia hydroksymocznikiem rozpoczęła się w czasie zero.
Przed leczeniem obserwowaliśmy spodziewane przesunięcie w prawo na krzywych dla wiązania pełnej krwi oksyhemoglobiny, co było w dużej mierze spowodowane polimeryzacją hemoglobiny S. U wszystkich trzech pacjentów powinowactwo tlenu wzrosło w kierunku normy po leczeniu hydroksymocznikiem (Tabela 1). Zmianom tym towarzyszyło znaczące zmniejszenie odsetka komórek z wirowaniem zaobserwowanych po zrównoważeniu mieszaninami gazów zawierającymi od do 7 procent tlenu (ryc. 3). Traktowanie hydroksymocznikiem było również związane ze zmniejszeniem liczby gęstych krwinek czerwonych, które mają dużą skłonność do tworzenia polimeru. Zostało to wykazane w Tabeli przez zmniejszenie szerokości rozkładu gęstości czerwonych krwinek i zwiększenie zawartości kationów czerwonych krwinek. Ten przyrost w hydratacji komórek korelował z redukcją krotransportu potasu z chlorkiem w normalnym zakresie (ryc. 4), zjawiskiem, które może przyczyniać się do postępującej utraty potasu i wody z czerwonych krwinek sierpowatych.43, 44
U tych trzech pacjentów, u których utrzymywano optymalne dawki hydroksymocznika przez dwa do czterech miesięcy, powtórzenie leczenia infuzjami erytropoetyny w tych samych dawkach, jakie stosowano początkowo ponownie, nie miało wykrywalnego wpływu na poziomy komórek F, hemoglobiny F (ryc. 2), lub retikulocyty F. Ten negatywny wynik kontrastuje z ostatnimi wynikami w pawiorkach, 47, w których dodanie leczenia rekombinowaną ludzką erytropoetyną do ciągłego leczenia hydroksymocznikiem spowodowało dalszą stymulację produkcji komórek F. U wszystkich pięciu badanych przez nas pacjentów erytropoetyna była nieskuteczna, niezależnie od tego, czy była podawana samodzielnie, czy w skojarzeniu z hydroksymocznikiem.
Dyskusja
Wszyscy trzej pacjenci z niedokrwistością sierpowatokrwinkową leczeni hydroksymocznikiem w okresie od 11 do 13 miesięcy doświadczyli wirtualnego zaprzestania epizodów naczyniowo-okluzyjnych i kryzysów bólu (ryc.
[podobne: przytomny rozwój, szefowie wrogowie 2 filmweb, sufrin cena ]

Powiązane tematy z artykułem: przytomny rozwój sufrin cena szefowie wrogowie 2 filmweb