9-Valent HPV Vaccine przeciwko infekcji i śródnabłonkowej neoplazji u kobiet AD 9

Dlatego wnioskujemy, że skuteczność szczepionki 9vHPV przeciwko chorobie związanej z HPV-6, 11, 16 i 18 jest podobna do skuteczności szczepionki qHPV. Częstość występowania klinicznych zdarzeń niepożądanych była zasadniczo podobna w obu grupach szczepionek. Częstość zdarzeń niepożądanych związanych z miejscem wstrzyknięcia była wyższa w grupie 9vHPV niż w grupie qHPV. Wynik ten został przewidziany, ponieważ ilości wirusopodobnych antygenów cząstek HPV i adiuwantów AAHS są wyższe w szczepionce 9vHPV niż w szczepionce qHPV. Read more „9-Valent HPV Vaccine przeciwko infekcji i śródnabłonkowej neoplazji u kobiet AD 9”

9-Valent HPV Vaccine przeciwko infekcji i śródnabłonkowej neoplazji u kobiet

Badawcza 9-walentna wirusopodobna szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) obejmuje typy HPV w czterowalentnej szczepionce HPV (qHPV) (6, 11, 16 i 18) i pięć dodatkowych typów onkogennych (31, 33, 45, 52, i 58). Poniżej przedstawiamy wyniki badań skuteczności i immunogenności szczepionki 9vHPV u kobiet w wieku od 16 do 26 lat. Metody
Przeprowadziliśmy randomizowane, międzynarodowe, podwójnie ślepe badanie fazy 2b-3 szczepionki 9vHPV u 14 215 kobiet. Uczestnicy otrzymali szczepionkę 9vHPV lub szczepionkę qHPV w serii trzech wstrzyknięć domięśniowych w dniu oraz w 2 i 6 miesiącu. Read more „9-Valent HPV Vaccine przeciwko infekcji i śródnabłonkowej neoplazji u kobiet”

Wariant Amyloidogeniczny V122I Transthyretin u starszych Czarnych Amerykanów

Około 4% czarnych Amerykanów nosi substytucję walina-do-izoleucyna (V122I) w białku transtyretyny, co wiązano z późną początkową restrykcyjną kardiomiopatią amyloidową i zwiększonym ryzykiem śmierci i niewydolności serca. Metody
Ustaliliśmy status genotypu dla genu transtyretyny (TTR) u 3856 czarnych uczestników badania w badaniu Atherosclerosis Risk in Communities i oceniliśmy profile kliniczne, śmiertelność i ryzyko wystąpienia niewydolności serca u nosicieli wariantu T12 V122I (124 uczestników [3%]) noncarriers (3732 uczestników). Strukturę i funkcje serca oraz cechy sugerujące skrobiawicę serca oceniano u uczestników, którzy przeszli echokardiografię podczas wizyty 5 (2011-2013), kiedy byli starsi niż 65 lat.
Wyniki
Po 21,5 latach obserwacji nie wykryliśmy istotnej różnicy w śmiertelności między nosicielami (41 zgonów, 33%) i osobami bez cech nośności (1382 zgony, 37%, współczynnik ryzyka straty w stosunku do wieku i płci wśród nosicieli, 0,99; przedział ufności [CI], 0,73 do 1,36, P = 0,97). Read more „Wariant Amyloidogeniczny V122I Transthyretin u starszych Czarnych Amerykanów”

Szczególnie duze nasilenie odruchów powstaje w porazeniach ruchowych osrodków korowych

Szczególnie duże nasilenie odruchów powstaje w porażeniach ruchowych ośrodków korowych i dróg piramidowych wskutek wypadnięcia wpływów hamujących kory mózgowej na rdzeniowe łuki odruchowe. Bardzo duże wzmożenie odruchów ścięgnistych przejawia się w skurczach klonicznych goleni, rzepki kolanowej lub stopy. Po uderzeniu w odpowiednie miejsce wyzwalające odruch, np. kolanowy, powstaje wtedy nie tylko odruch wyprostny, lecz również szereg krótkich rytmicznie następujących po sobie skurczów clonus. Uderzenie np. Read more „Szczególnie duze nasilenie odruchów powstaje w porazeniach ruchowych osrodków korowych”

Wyniki ciąży po operacji bariatrycznej

Otyłość u matki wiąże się ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy ciążowej, dużych dzieci w wieku ciążowym, porodów przedwczesnych, wad wrodzonych i poronienia martwego. Ryzyko związane z tymi wynikami u kobiet poddanych operacji bariatrycznej jest niejasne. Metody
Zidentyfikowano 627,693 ciąże pojedynczej urodzenia w szwedzkim Medical Birth Register w latach 2006-2011, z których 670 wystąpiło u kobiet, które wcześniej przeszły operację bariatryczną i dla których udokumentowano wagę przedoperacyjną. W przypadku każdej ciąży po operacji bariatrycznej dopasowano do pięciu ciąż kontrolnych dla wskaźnika masy mięśniowej przedoperacyjnej (BMI, w którym stosowano BMI we wczesnym okresie ciąży), wieku, parzystości, historii palenia, poziomu wykształcenia i roku dostawy. Read more „Wyniki ciąży po operacji bariatrycznej”

Długoterminowe wyniki tętniaka aorty brzusznej w populacji Medicare

Randomizowane badania i badania obserwacyjne wykazały, że okołooperacyjna zachorowalność i śmiertelność są niższe przy wewnątrznaczyniowej naprawie tętniaka aorty brzusznej niż przy otwartej naprawie, ale korzyść z przeżycia nie jest utrzymywana. Ponadto zgłaszano obawy dotyczące długotrwałego ryzyka pęknięcia tętniaka lub potrzeby ponownego stosowania po naprawie wewnątrznaczyniowej. Metody
Oceniliśmy okołooperacyjne i długoterminowe przeżycie, ponowne interwencje i powikłania po naprawie wewnątrznaczyniowej w porównaniu z otwartą naprawą tętniaka aorty brzusznej w kohorty dopasowanej do oceny punktowej beneficjentów Medicare, którzy przeszli naprawę w okresie od 2001 do 2008 roku i byli monitorowani do 2009 roku .
Wyniki
Zidentyfikowaliśmy 39 966 par pacjentów, którzy przeszli albo otwartą naprawę, albo naprawę wewnątrznaczyniową. Read more „Długoterminowe wyniki tętniaka aorty brzusznej w populacji Medicare”

Wyniki 1 rok po zakrzepicy Aspiration for Myocardial Infarction AD 8

Śmiertelność po roku w konwencjonalnej grupie PCI była niższa w badaniu TASTE niż w TAPAS (5,6% w porównaniu z 7,6%) 7, co może odzwierciedlać ciągłe ulepszenia w innych strategiach leczenia, takich jak częste stosowanie dostępu do tętnicy promieniowej, biwalirudyna, i wtórne leki zapobiegawcze, w tym silne inhibitory P2Y12 drugiej generacji. W badaniu INFUSE-AMI (trombektomia wewnątrzczaszkowa u pacjentów z dużym zawałem mięśnia sercowego), w którym wzięło udział 452 pacjentów wysokiego ryzyka z proksymalną lub środkową niedrożnością lewej tętnicy wieńcowej zstępującej, aspiracja zakrzepu nie była związana z redukcją zdarzenia niedokrwienne po 30 dniach, ale wiązało się ze znacznym zmniejszeniem rehospitalizacji z powodu niewydolności serca i nieistotnym zmniejszeniem zawału po roku.17,18 Śmiertelność po roku w grupie z aspiracją zakrzepową (4,9%) była podobna do tej w Badanie TASTE (5,3%) i nie różniło się istotnie od grupy, w której uczestniczyło tylko badanie PCI w badaniu INFUSE-AMI (7,0%). Niedawno dane obserwacyjne od 1498 pacjentów ze STEMI, które zidentyfikowano w randomizowanym badaniu z użyciem stentów uwalniających lek, wykazały, że kliniczne wyniki z aspiracją skrzepu były podobne do tych z samym stentowaniem.19
W kilku metaanalizach randomizowanych badań aspiracji skrzeplin uzyskano niespójne wyniki w odniesieniu do śmiertelności i innych wyników klinicznych .5,12,14 Wyniki tych metaanaliz są zdominowane przez wyniki badań TAPAS i TASTE. Dalsza ocena wpływu aspiracji skrzepu na wyniki kliniczne zostanie przeprowadzona w wieloośrodkowym, randomizowanym teście rutynowej trombektomii aspiracyjnej z przezskórną interwencją wieńcową (PCI) versus PCI Alone u pacjentów z uniesieniem odcinka ST z zawałem mięśnia sercowego poddawanego pierwotnej PCI (TOTAL; ClinicalTrials.gov numer, NCT01149044), który ma docelową liczbę 10 700 pacjentów20. Read more „Wyniki 1 rok po zakrzepicy Aspiration for Myocardial Infarction AD 8”

Jednodawkowy w porównaniu do dwuczęściowego transplantacji krwi pępowinowej w przypadku nowotworów hematologicznych AD 8

Dlatego celem obecnego badania było określenie wpływu kompozycji przeszczepionej (podwójna jednostka w porównaniu z pojedynczą jednostką) na roczne przeżycie wśród pacjentów, którzy otrzymali taki sam schemat leczenia i profilaktyki GVHD, jak ten stosowany w badaniu pilotażowym. .16 Ponieważ wielu dorosłych nie miałoby wystarczającej pojedynczej jednostki, konwencjonalnie definiowanej jako co najmniej 2,5 x 107 komórek jądrzastych na kilogram, 24 obecne badanie obejmowało dzieci, a odpowiednia pojedyncza jednostka i odpowiednia podwójna jednostka były dostępne dla wszystkich pacjentów. Było kilka ważnych wniosków w tym randomizowanym badaniu. Po pierwsze, biorcy przeszczepów z dwiema jednostkami nie mieli korzyści z przejęcia lub przeżycia w stosunku do biorców odpowiednio dozowanego przeszczepu z jedną jednostką. Read more „Jednodawkowy w porównaniu do dwuczęściowego transplantacji krwi pępowinowej w przypadku nowotworów hematologicznych AD 8”

Dezaktywacja mutacji w NPC1L1 i ochrona przed chorobą wieńcową serca AD 8

Po pierwsze, trwające całe życie hamowanie genetyczne, jak przetestowano w naszym badaniu, ma istotne różnice w hamowaniu farmakologicznym, które jest inicjowane w wieku dorosłym i utrzymuje się przez kilka lat. Po drugie, nasze badania genetyczne koncentrują się na pierwszym zdarzeniu sercowo-naczyniowym, podczas gdy IMPROVE-IT ocenia nawracające zdarzenia. Wreszcie, korzyść kliniczna netto terapii farmakologicznej jest złożoną interakcją między wieloma czynnikami, w tym wieloma, które są specyficzne dla leku (np. Efekty toksyczne) i które nie byłyby testowane w modelu genetycznym, takim jak stosowany w naszym badaniu . Read more „Dezaktywacja mutacji w NPC1L1 i ochrona przed chorobą wieńcową serca AD 8”

Połączone przez X mutacje TEX11, zatrzymanie mejotyczne i azoospermia u niepłodnych mężczyzn AD 10

S2 w Dodatku Uzupełniającym). Chociaż inwersji i delecji z udziałem TEX11 nie zaobserwowano w płodnej męskiej populacji, mogą one występować często w populacji ogólnej i mogą być związane z azoospermią. Dlatego postawiliśmy hipotezę, że inwersja TEX11 powtarza się w bezobjawowych żeńskich nosicielach, co wykazano w przypadku egzonu 22 F8 (kodującego czynnik krzepnięcia VIII) i wielokrotnych inwersji eksonów w genie dystrofii mięśniowej Duchenne a, który koduje dystrofinę białkową.29,30 34,35 Sugeruje to, że niepłodność męska związana z TEX11 jest niedoszacowana z powodu potencjalnej, niewykrywanej częstości występowania inwersji o wysokiej nośności u kobiet i wysokiego ryzyka nowego tworzenia inwersji w komórkach zarodkowych ojców w zaawansowanym wieku.36,37 Ogólnie mutacje TEX11 zidentyfikowano u 7 z 289 pacjentów (2,4%). Badanie histologiczne pacjentów z azoospermią i mutacjami TEX11 wskazało, że większość tych mutacji wykryto u pacjentów z całkowitym zatrzymaniem mejotycznym (5 z 33 pacjentów, 15%); tylko dwie mutacje (u 2 spośród 193 pacjentów, 1%) wykryto u pacjentów z azoospermią i mieszaną atrofią jąder, i nie wykryto mutacji u pacjentów z azoospermią i zespołem komórek tylko Sertoli. Read more „Połączone przez X mutacje TEX11, zatrzymanie mejotyczne i azoospermia u niepłodnych mężczyzn AD 10”