Wariant Amyloidogeniczny V122I Transthyretin u starszych Czarnych Amerykanów

Około 4% czarnych Amerykanów nosi substytucję walina-do-izoleucyna (V122I) w białku transtyretyny, co wiązano z późną początkową restrykcyjną kardiomiopatią amyloidową i zwiększonym ryzykiem śmierci i niewydolności serca. Metody
Ustaliliśmy status genotypu dla genu transtyretyny (TTR) u 3856 czarnych uczestników badania w badaniu Atherosclerosis Risk in Communities i oceniliśmy profile kliniczne, śmiertelność i ryzyko wystąpienia niewydolności serca u nosicieli wariantu T12 V122I (124 uczestników [3%]) noncarriers (3732 uczestników). Strukturę i funkcje serca oraz cechy sugerujące skrobiawicę serca oceniano u uczestników, którzy przeszli echokardiografię podczas wizyty 5 (2011-2013), kiedy byli starsi niż 65 lat.
Wyniki
Po 21,5 latach obserwacji nie wykryliśmy istotnej różnicy w śmiertelności między nosicielami (41 zgonów, 33%) i osobami bez cech nośności (1382 zgony, 37%, współczynnik ryzyka straty w stosunku do wieku i płci wśród nosicieli, 0,99; przedział ufności [CI], 0,73 do 1,36, P = 0,97). Wariant TTR wiązał się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia niewydolności serca (współczynnik ryzyka uwarunkowanego wiekiem i płcią, 1,47, 95% CI, 1,03 do 2,10, P = 0,04). W badaniu echokardiograficznym podczas wizyty 5, nosiciele (46 uczestników) mieli gorszą funkcję skurczową i rozkurczową, a także wyższy poziom N-końcowego pro-mózgowego peptydu natriuretycznego, niż nie-nosicieli (1194 uczestników), chociaż nosiciele mieli niskie rozpowszechnienie (7% ) jawnych objawów kardiomiopatii amyloidowej.
Wnioski
Nie wykryliśmy istotnej różnicy w śmiertelności między nosicielami alleli T12 a VIT2I, co jest sprzeczne z wcześniejszymi obserwacjami; jednakże wśród nosicieli wzrosło ryzyko niewydolności serca. Częstość występowania jawnych nieprawidłowości sercowych wśród nosicieli TTR V122I była niska. (Finansowane przez National Heart, Lung, and Blood Institute i inne.)
Wprowadzenie
Amyloidalna choroba serca prowadzi do wzrostu grubości ściany komór i sztywności serca.1 Nieprawidłowości transtyretyny, białka transportowego syntetyzowanego głównie przez wątrobę, mogą prowadzić do dziedzicznej amyloidozy związanej z transtyretyną.2 Zaburzenie to może być spowodowane przez dowolną z więcej niż 100 punktowych mutacji w genie transtyretyny (TTR); wariant V122I, w którym izoleucyna zastępuje walinę w pozycji 122, jest najczęstszą mutacją i występuje u 3 do 4% czarnych Amerykanów.3-5 V122I zmniejsza stabilność tetramerów transtyretyny, powodując odkładanie się serca nieprawidłowo sfałdowanych monomerów transtyretyny i powodując autosomalną dominującą kardiomiopatię, która zazwyczaj występuje w trakcie lub po szóstej dekadzie życia, z penetracją, która prawdopodobnie wynosi aż 80% wśród mężczyzn.6-9 Wariant był związany ze zwiększonym ryzykiem niewydolności serca i śmierci.
Chociaż postępująca niewydolność serca może rozwinąć się u osób z kardiomiopatią amyloidową z echokardiograficznym typem, stosunkowo niewiele opublikowanych doniesień mogło dotyczyć wysoce wyselekcjonowanej grupy osób z tym wariantem, a zatem może nie odzwierciedlać jej prawdziwego znaczenia klinicznego.9 Oceniliśmy bezstronną próbę czarnych, którzy nosić wariant V122I TTR w celu oceny wpływu wariantu na długotrwałą zachorowalność i śmiertelność oraz określić częstość występowania nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu serca u nosicieli alleli po szóstej dekadzie życia.
Metody
Badanie ryzyka miażdżycy w społecznościach
Badanie Atherosclerosis Risk In Communities (ARIC) jest ciągłym, prospektywnym, obserwacyjnym badaniem, które ma na celu analizę historii chorób miażdżycowych i czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
[podobne: szefowie wrogowie 2 filmweb, odma plucna, natalia czubaj instagram ]

Powiązane tematy z artykułem: natalia czubaj instagram odma plucna szefowie wrogowie 2 filmweb