Wczesne i późne pozajelitowe odżywianie u krytycznie chorych dzieci ad 5

Skorygowaną wielozmienną analizę wpływu interwencji na zdiagnozowane wyniki przeprowadzono z wykorzystaniem regresji logistycznej. Wszystkie wartości P były dwustronne, a wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Nie dokonano korekt w przypadku wielokrotnych porównań. Ponieważ punkty końcowe skuteczności nie zostały ocenione w analizach śródokresowych, nie było konieczności dostosowania progu wartości P dla istotności.
Aby ustalić, czy wpływ interwencji na pierwotne punkty końcowe był zależny od podstawowych czynników ryzyka, wartości P dla interakcji zostały obliczone przy użyciu wielozmiennych analiz logistyczno-regresyjnych i wielowymiarowych analiz proporcjonalnych zagrożeń Coxa z progiem istotności zestawu interakcji przy P <0,10. Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania JMP, wersja 11.2.0 (SAS Institute).
Wyniki
Pacjenci
Rycina 1. Rycina 1. Badanie przesiewowe i losowanie. Wyniki testu przesiewowego pod kątem ryzyka dla stanu odżywienia i wzrostu (STRONGkids) mieszczą się w zakresie od 0 do 5, z wynikiem 0 wskazującym na niskie ryzyko niedożywienia, wynik od do 3 wskazuje na średnie ryzyko i wynik 4 do 5 wskazujący na wysokie ryzyko.17 DNR oznacza nie reanimację i intensywną opiekę jednostki intensywnej terapii.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa. Rysunek 2. Rycina 2. Codzienne spożycie kalorii i makroskładników. Dzienna ilość energii (kilokalorii dziennie) i substratu (w gramach na dzień) dostarczana drogą dojelitową, drogą pozajelitową lub obu (ogółem) są pokazane dla pierwszych 16 dni uczestników na oddziale intensywnej opieki pediatrycznej (OIOM). I słupki wskazują błąd standardowy. PN oznacza żywienie pozajelitowe.
Łącznie 1440 pacjentów poddano randomizacji i włączono do analizy (ryc. 1). W punkcie wyjściowym charakterystyka pacjentów była podobna w obu grupach (tabela 1). Podawanie kaloryczne i makroskładnikowe dziennie do 16 dnia na OIOM-ie, co ilustruje przestrzeganie protokołu, pokazano na Fig. 2, jak również na Figurach S1 i S2 w Dodatkowym Dodatku.
Podstawowe wyniki
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki 3. Rysunek 3. Wykres 3. Wykresy Kaplana-Meiera dla czasu wyładowania i dla przeżycia do 90 dni. Cząsteczki A, B i C pokazują skumulowane proporcje pacjentów wypisanych z pediatrycznej jednostki intensywnej opieki medycznej, szpital wskaźnikowy i wszystkie szpitale (szpitale wskaźnikowe i transferowe). Dane dotyczące pacjentów, którzy przeżyli, były cenzurowane po 90 dniach, podczas gdy dane dla osób, które nie przeżyły, były cenzurowane w momencie śmierci. Dla jasności pokazane są tylko pierwsze 30 dni. Panel D pokazuje wskaźnik przeżycia do 90 dni. Wartości P zostały skorygowane dla grupy diagnostycznej, grupy wiekowej, ciężkości choroby, ryzyka niedożywienia i ośrodka leczenia.
Wskaźnik nabycia nowego zakażenia był o 7,8 punktu procentowego niższy (95% przedział ufności [CI], 4,2 do 11,4) u dzieci otrzymujących późne żywienie pozajelitowe niż u dzieci otrzymujących wczesne żywienie pozajelitowe (skorygowany iloraz szans, 0,48, 95% CI, 0,35 do 0,66) (tabela 2). Ten wynik był głównie spowodowany faktem, że mniej pacjentów w grupie żywienia pozajelitowo otrzymało infekcję dróg oddechowych lub krwiobiegu (Tabela 2)
[przypisy: sinucol zatoki, tobrex krople, odma plucna ]

Powiązane tematy z artykułem: odma plucna sinucol zatoki tobrex krople