Wczesne i późne pozajelitowe odżywianie u krytycznie chorych dzieci czesc 4

W czasie przebywania pacjentów na OIT prowadzono codzienne zapisy dotyczące wszystkich procedur, leczenia, zapewnionego żywienia i wyników analiz laboratoryjnych. Informacje o stanie podstawowym po 90 dniach uzyskano z krajowych rejestrów zgonów, szpitalnych systemów informacyjnych i regionalnych sieci pediatrów i lekarzy ogólnych. Punkty końcowe
Dwoma głównymi punktami końcowymi były nowe zakażenia nabyte podczas pobytu na OIT oraz czas trwania uzależnienia OIT, który został skorygowany o pięć wcześniej określonych podstawowych czynników ryzyka (grupa diagnostyczna, grupa wiekowa, ciężkość choroby, ryzyko niedożywienia i ośrodek leczenia) .16 Wśród pacjentów z nową infekcją porównywano czas trwania leczenia antybiotykami w badanych grupach. Czas trwania zależności na OIT od dzieci oceniano ilościowo jako liczbę dni na oddziale pediatrycznym na oddziale intensywnej terapii oraz jako czas do wyzdrowienia z pediatrycznej jednostki intensywnej terapii, w celu uwzględnienia śmierci jako ryzyka konkurencyjnego. Wyładowanie na oddziale intensywnej opieki pediatrycznej zdefiniowano a priori jako moment, w którym pacjent był gotowy do wypisania ze szpitala na oddział intensywnej terapii (tj. Nie był już potrzebny lub nie był już narażony na ryzyko wymagające wsparcia narządów) .16 Drugorzędnymi punktami końcowymi bezpieczeństwa były zgony podczas pierwsze 7 dni na oddziale intensywnej terapii pediatrycznej podczas całkowitego pobytu na oddziale pediatrycznym na oddziale intensywnej opieki medycznej podczas pobytu w szpitalu wskaźnikowym oraz w 90 dniu po przyjęciu na oddział intensywnej terapii pediatrycznej i randomizacji; liczba pacjentów z hipoglikemią (poziom glukozy <40 mg na decylitr [2,2 mmol na litr]); oraz liczba ponownych wizyt na oddziale intensywnej terapii pediatrycznej w ciągu 48 godzin po wypisaniu. Drugorzędne wyniki skuteczności to czas do końcowego (żywego) odsadzenia od mechanicznego wspomagania wentylacji, czasu trwania farmakologicznego lub mechanicznego wsparcia hemodynamicznego, odsetka pacjentów otrzymujących leczenie nerkozastępcze, markerów dysfunkcji wątroby i stanu zapalnego, oraz czasu do (życia). zwolnienie ze szpitala.
Analiza statystyczna
Wyliczyliśmy, że przy próbie 1440 pacjentów (około 720 pacjentów na grupę), badanie będzie miało co najmniej 70% mocy do wykrycia 5-procentowej niższej szybkości nowej infekcji w grupie żywienia późno pozajelitowego niż w grupa wczesnego żywienia pozajelitowego, przyjmując szacunkową stawkę 20% w grupie żywienia wczesnego pozajelitowego, przy zastosowaniu dwustronnego testu przy współczynniku błędu alfa wynoszącym 5%. Wszystkie analizy przeprowadzono na zasadzie zamiaru leczenia.
Zmienne zostały podsumowane jako częstotliwości i procenty, mediana i zakresy międzykwartylowe, lub średnie i standardowe błędy. Przeprowadzono jednorodne porównania przy użyciu testu chi-kwadrat (dokładny test Fishera) i testu sumy rang Wilcoxona. Wykresy Kaplana-Meiera wykorzystano do zilustrowania efektów od momentu do zdarzenia o jednoznacznym znaczeniu, które analizowano za pomocą testów log-rank. Rozmiar efektu time-to-event oszacowano przy użyciu analizy proporcjonalnego hazardu Coxa, z danymi ocenzurowanymi po 90 dniach. Aby wziąć pod uwagę śmierć jako konkurencyjne ryzyko dla wyników związanych z czasem trwania opieki, dane dla osób, które nie przeżyły, były cenzurowane po 91 dniach (tj. Po przekroczeniu daty cenzury danych dla wszystkich osób, które przeżyły). Wyniki dotyczące czasu do wystąpienia były oceniane jednolicie i z uwzględnieniem podstawowych czynników ryzyka (grupy diagnostyczne, grupa wiekowa, nasilenie choroby, ryzyko niedożywienia i ośrodek leczenia)
[patrz też: prostalong complex, karambit fade allegro, reumpapai ]

Powiązane tematy z artykułem: karambit fade allegro prostalong complex reumpapai